SCHULE FRIEDL KUBELKA Filmschule

WO DAS KÖNNEN DEM WOLLEN FOLGT

Programm 20/21
Oktober - Mai
Leitung: Philipp Fleischmann

Programm online: April 2020
Bewerbung: Juni & September 2020
Schulstart: Oktober 2020